92/2011

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 4. cím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

 1. Általános rendelkezések
 2. §(1) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (a továbbiakban: TED-adatbank) kell közzétenni az e rendelet 27-32. §-ában meghatározott hirdetményeket.

(2) A „Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjá”-ban (a továbbiakban: Értesítő) kell közzétenni az e rendelet 34. §-ában meghatározott hirdetményeket.

(3) A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) ellenőrzi a hirdetményeket, amennyiben az ellenőrzés kötelező vagy az ajánlatkérő azt kéri.

(4) A hirdetmények megküldése alatt a TED-adatbankban vagy az Értesítőben közzéteendő hirdetményeknek az ajánlatkérő által a Hatóság részére történő megküldését kell érteni. Az Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében a hirdetmény feladásának időpontja megegyezik a megküldés időpontjával, míg a TED-adatbankban közzéteendő hirdetmények esetében a feladás időpontja a hirdetménynek a Hatóság által történő közzétételre feladás ideje.

 1. §(1) A Hatóság az Értesítő szerkesztését, kiadását, a hirdetmények kezelését, ellenőrzését, közzétételét és a TED-adatbankban közzéteendő, vagy az ajánlatkérő által abban közzétenni kért hirdetmények közzétételre feladását a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység útján látja el.

(2) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység az e rendeletben foglalt minden eljárási cselekményt rögzít az általa vezetett nyilvántartásban, így különösen a hirdetmények megküldésének/feladásának, közzétételre történő feladásának és közzétételének napját.

 1. §Az Értesítő a Hatóság által meghatározott rendszerességgel jelenik meg. Az Értesítő szerkesztése és kiadása során biztosítani kell a hirdetményeknek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) és e rendeletben meghatározott határidőknek megfelelő közzétételét.
 2. §Ahol e rendelet közbeszerzést említ, azon tervpályázatot is megfelelően érteni kell.
 3. A hirdetmények megküldése, feladása, javítása, visszavonása, valamint a hirdetmények TED-adatbankban történő közzétételre való feladása
 4. §(1) Az ajánlatkérőnek a 27-32. § szerinti hirdetményeket a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus úton – a Hatóságon keresztül – kell megküldenie az Európai Unió Kiadóhivatalának (a továbbiakban: Kiadóhivatal).

(2) Az ajánlatkérőnek a 34. § szerinti hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell megküldenie (feladnia) a Hatóságnak.

(3) Hirdetményt közzétételre csak az az ajánlatkérő küldhet meg, amely a Kbt. 21. § (1) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségének – legkésőbb a hirdetmény Hatóság részére történő megküldése előtt öt nappal – eleget tett.

 1. §(1) A Kbt. szerinti, – az ajánlatkérő által – a TED-adatbankban vagy az Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények TED-adatbankban történő közzétételre való feladását, illetve az Értesítőben történő közzétételét a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

(2) A hirdetmény közzétételre való feladására vagy közzétételére irányuló kérelmet az ajánlatkérő vagy képviselője (a továbbiakban: kérelmező) nyújthatja be a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez. Ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében más személy vagy szervezet nyújtja be, úgy kell tekinteni, hogy ő az ajánlatkérő által meghatalmazott, és az ajánlatkérőnek küldendő iratokat a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység e személynek vagy szervezetnek küldi meg.

(3) A kérelem kizárólag külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton nyújtható be.

(4) A kérelemhez mellékelni kell

 1. a)a hirdetmény egy példányát, valamint
 2. b)a 9. § (1) bekezdés szerinti esetben a minőségellenőrzési tanúsítványt.

(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a)a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában (a továbbiakban: ajánlatkérők nyilvántartása) az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot;
 2. b)hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdésh) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is;
 3. c)az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
 4. d)az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára;
 5. e)annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben vagy a TED-adatbankban történő közzétételt kezdeményezi;
 6. f)ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben vagy a TED-adatbankban, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
 7. g)a kérelem és a hirdetmény megküldésének napját;
 8. h)ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését;
 9. i)ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését.

(6) A kérelem és a hirdetmény kézhezvételét a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kézhezvétel napján elektronikus úton visszaigazolja a kérelmezőnek.

 1. §(1) A kérelmező a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez benyújtott kérelem, illetve hirdetmény tartalmát érintő javítást kezdeményezhet a változtatásokat egyértelműen megjelölő kérelem és a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben történő benyújtásával.

(2) A hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek legkésőbb a kérelem és hirdetmény megküldését követő munkanapon meg kell érkeznie a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez.

(3) A hirdetmény megküldése – az Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében egyben a feladása – napjának a javított hirdetmény megküldésének napja minősül.

(4) A javított kérelem, illetve hirdetmény vonatkozásában a 6. § és 9-22. § megfelelően alkalmazandó.

 1. §(1) A kérelmező a közzétételi kérelmét írásban visszavonhatja.

(2) A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelemnek legkésőbb a kérelem és hirdetmény megküldését követő munkanapon meg kell érkeznie a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez.

(3) A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelem megküldésére a 6. § megfelelően alkalmazandó.

 1. A hirdetmények ellenőrzése
 2. §(1) A közbeszerzési eljárást megindító, illetve a Kbt. 30. § (1) bekezdésd) pontja szerinti, a közbeszerzési eljárást meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény ellenőrzése kötelező, kivéve, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetmény közzététele iránti kérelméhez csatolja a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiállított közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt.

(2) Az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetmény módosítását, vagy az ajánlattételi – több szakaszból álló eljárásban részvételi – határidő meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény ellenőrzése kötelező. Amennyiben a hirdetmény kizárólag az eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény visszavonására irányul, annak ellenőrzése nem kötelező.

(3) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények ellenőrzése kötelező.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben nem szereplő hirdetmények ellenőrzése nem kötelező, azonban azt a kérelmező – az (1) bekezdés, illetve a (2) bekezdés második mondata szerinti esetekben is – kérheti.

 1. §(1) Valamennyi megküldött kérelem és hirdetmény megküldését követő két munkanapon belül a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység megvizsgálja, hogy a hirdetmény szerinti ajánlatkérő(k) szerepel(nek)-e a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában és a kérelem, illetve a hirdetmény szerinti adatai(k) megegyeznek-e az ajánlatkérők nyilvántartása szerinti adatokkal.

(2) Ha az ajánlatkérő nem szerepel a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás szerinti adatai eltérnek a kérelem vagy a hirdetmény szerinti adataitól, akkor a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel, és tájékoztatja, hogy a hirdetmény csak a Kbt. 21. §-a szerinti értesítési kötelezettség teljesítését követő öt nap elteltével küldhető meg.

(3) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó kérelmet a megküldését követő két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is megvizsgálja és a következő intézkedéseket teszi:

 1. a)ha a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését és a kérelem alapján megállapítható, hogy a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 19. § (1) bekezdése vagy a 21. § (1) bekezdése szerint jár el;
 2. b)ha a kérelem hiányosságai miatt nem állapítható meg, hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e, vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, akkor a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt a kérelem megküldését követő két munkanapon belül felhívja a kérelem 7. § szerinti javítás keretében történő kiegészítésére, a 7. § (2) bekezdése szerinti határidő ebben az esetben nem alkalmazandó;
 3. c)ha a hirdetmény ellenőrzése a 9. § (1)-(3) bekezdése szerint kötelező, vagy a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy kéri a hirdetmény ellenőrzését, akkor a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (6) bekezdés és a 11. § szerint jár el.

(4) A kérelem (3) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítésének elmaradása esetén, vagy ha a határidőben kiegészített kérelem alapján sem áll elegendő adat rendelkezésre annak megállapításához, hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e, vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni. Erről a tényről a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt, valamint a határidőn belül megküldendő hirdetmények esetében a Hatóság elnökét is haladéktalanul írásban tájékoztatja, továbbá az esetlegesen befizetett díj visszautalásáról a 15. § szerint tizenöt napon belül intézkedik.

(5) Ha a határidőben kiegészített kérelem tartalmazza a (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti információkat, akkor azzal és a hirdetménnyel kapcsolatban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerint jár el. Ebben az esetben a hirdetmény és kérelem megküldése – az Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében egyben a feladása – napjának a kérelem kiegészítésének napja minősül.

(6) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a kérelmet és a hirdetményt a megküldésétől számított két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is ellenőrzi:

 1. a)a kérelem tartalmazza-e a 6. § (5) bekezdésében foglaltakat;
 2. b)az ellenőrzési díj jóváírásra került-e a 14. § (3) bekezdése szerinti számlán;
 3. c)a hirdetmény megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak;
 4. d)amennyiben a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt határoz meg, a hirdetmény megküldésére sor került-e a határidőn belül.
 5. §(1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység megállapítja, hogy a kérelem vagy a hirdetmény nem felel meg a 10. § (6) bekezdésa)-d) pontjának valamelyikében foglaltaknak, a kérelmezőt – a hiány, illetve a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett – a kérelem megküldését követően legkésőbb két munkanapon belül írásban hiánypótlásra hívja fel.

(2) A hiánypótlásra történő felhívást a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység elektronikus úton küldi meg a kérelmezőnek.

(3) A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység tájékoztatást ad arról, hogy ha a felhívás alapján benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény a benyújtott tartalommal fog megjelenni.

(4) A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység tájékoztatást ad arról is, hogy az ellenőrzési díj összegének a 14. § (2) bekezdése szerinti mértéket a felhívás alapján benyújtott hirdetmény tekintetében kell elérnie.

(5) Ha a hirdetmény megfelel a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, de a kérelmező az ellenőrzési díjat nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt a befizetendő ellenőrzési díj összegének meghatározásával hívja fel hiánypótlásra.

(6) A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység tájékoztatást ad a 12. § (1) bekezdése szerinti, a hiánypótlásra nyitva álló határidőről is.

 1. §(1) A kérelemmel, illetve a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem, illetve a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben való megküldésével a hiánypótlásra történő felhívás feladásától számított
 2. a)tíz napon belül pótolhatóak azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt határoz meg;
 3. b)tizenöt napon belül pótolhatóak, ha a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt nem határoz meg.

(2) A hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmet visszavontnak tekinti, és erről kérelmezőt – továbbá az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Hatóság elnökét is – öt munkanapon belül írásban tájékoztatja.

(3) A hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott kérelem, illetve hirdetmény esetében a hirdetmény megküldése – az Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében egyben a feladása – napjának az ismételt megküldés napja minősül.

(4) Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívás alapján

 1. a)a kérelmező az eredetileg vagy a hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott hirdetménnyel kapcsolatban az ellenőrzési díjat ismételten nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység erről a tényről a kérelmezőt a hirdetmény megküldésétől számított két munkanapon belül írásban tájékoztatja; az ismételt hiánypótlásra az (1)-(3) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandóak;
 2. b)a benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hirdetményt a 11. § (3) bekezdésének megfelelően teszi közzé.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hirdetmény Értesítőben történő közzététele napján írásban tájékoztatja a Hatóság elnökét.

(6) Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívás alapján az ajánlatkérő más eljárási rendet vagy más eljárás fajtát választ, vagy a hirdetmény tartalmát a felhívásban foglalt észrevételeken túl jelentősen megváltoztatja, azt a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység új hirdetménynek tekinti, és a kérelmezőt a 11. § szerint, ismételten hiánypótlásra hívhatja fel a hirdetmény megküldésétől számított két munkanapon belül.

 1. §(1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 10. § (6) bekezdésd)pontja szerinti ellenőrzés alapján a Kbt.-ben meghatározott határidők betartásával kapcsolatban mulasztást észlel, erről a tényről a Hatóság elnökét haladéktalanul írásban tájékoztatja.

(2) Ha a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a nyilvántartása alapján észleli, hogy a Kbt.-ben meghatározott határidőn belül az ajánlatkérő nem tett eleget a hirdetmény megküldésére vonatkozó kötelezettségének, írásban felhívja az ajánlatkérőt a hirdetmény megküldésére. Az ajánlatkérő felhívása nem érinti a jogorvoslat indítására a Kbt.-ben megállapított határidőket.

 1. Az ellenőrzési díj
 2. §(1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri, a hirdetmények ellenőrzéséért – a (6) bekezdés szerinti ajánlatkérők kivételével – ellenőrzési díjat kell fizetni.

(2) Az ellenőrzési díj mértéke – függetlenül az érintett hirdetmények terjedelmétől – hirdetményenként egységesen:

 1. a)a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény esetében: 150 000 forint,
 2. b)a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény módosítását és az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény esetében: 50 000 forint,
 3. c)az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények esetében: 80 000 forint,
 4. d)aza)-c) pont alá nem tartozó hirdetmények esetében: 50 000 forint.

(3) Az ellenőrzési díjat a Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú számlájára kell befizetni.

(4) Az ellenőrzési díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások beazonosíthatóságának biztosítása érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő rovatban meg kell adni azon hirdetmény nyilvántartási számát (KÉ szám/évszám), amely vonatkozásában az ellenőrzési díj megfizetésre kerül.

(5) Az ellenőrzési díj azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon az a (3) bekezdés szerinti számlán jóváírásra kerül.

(6) Az ellenőrzési díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, valamint ilyen települések által létrehozott társulás ajánlatkérőket.

(7) A díjból ötven százalék kedvezmény illeti meg a külön jogszabály szerinti kedvezményezett kistérségekben található, a (6) bekezdés hatálya alá nem tartozó és tízezer főnél kevesebb lakosú települések esetében a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, valamint ilyen települések által létrehozott társulás ajánlatkérőket.

 1. §A befizetett ellenőrzési díj tizenöt napon belül az alábbiak szerint kerül visszautalásra:
 2. a)ha a kérelmező a közzétételi kérelmet visszavonja, és a kérelemmel, vagy a hirdetménnyel kapcsolatban sor került hiánypótlásra történő felhívásra, a díj fele; amennyiben nem került sor hiánypótlásra történő felhívásra, a díj 90%-a;
 3. b)ha a 12. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, és ezért a közzétételi kérelmet visszavontnak kell tekinteni, a díj fele;
 4. c)ha a befizetett ellenőrzési díj összege meghaladja az előírt mértéket, a túlfizetett összeg;
 5. d)ha az ajánlatkérő vagy a kérelmező a 10. § (3) bekezdésa) pontja, vagy a 14. § (6) pontja szerinti esetben ellenőrzési díjat utalt át, a díj 90%-a.
 6. §(1) Az ellenőrzési díj igazgatási szolgáltatási díjnak minősül.

(2) Tekintettel arra, hogy az ellenőrzési díjhoz nem kapcsolódik általános forgalmi adó fizetési kötelezettség, az ellenőrzési díjak e rendelet szerint meghatározott összege nem tartalmaz általános forgalmi adót.

 1. A hirdetmények kötelező tartalmi elemei
 2. §A hirdetményekben a Kbt.-ben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban az adott eljárási rend, eljárásfajta, beszerzési tárgy vonatkozásában előírt valamennyi kötelező tartalmi elemet fel kell tüntetni.
 3. §A 27. § (3) bekezdése, a 28. § (5) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, és a 34. § (1)-(2) bekezdése szerinti, eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban az ajánlatkérő köteles feltüntetni a következő adatokat:
 4. a)a nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban);
 5. b)ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek tényét és indokát;
 6. c)az ajánlattevők nevét, címét (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban);
 7. d)keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való utalást, valamint a keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató számát és megjelenésének időpontját.
 8. A hirdetmények közzétételre történő feladása és közzététele
 9. §(1) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 27-32. § szerinti hirdetmények vonatkozásában a 9-12. § szerinti eljárást követően az eredetileg megküldött, a javított vagy a hiánypótlásra válaszként benyújtott hirdetményt annak megküldését követően legkésőbb két munkanapon belül adja fel a TED-adatbankban történő közzétételre.

(2) A hirdetménynek a TED-adatbankban történő közzétételre való feladására elektronikus úton kerül sor.

(3) Amennyiben a TED-adatbankban közzéteendő olyan hirdetménnyel kapcsolatban, amelynek ellenőrzése nem kötelező, és azt a kérelmező nem is kéri, a Kiadóhivatal hibaüzenetet küld a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységnek, azt a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység továbbítja a kérelmező számára. A kérelmező a hibaüzenet továbbításától számított harminc napon belül a hirdetmény javítására irányuló kérelmet és javított hirdetményt jogosult megküldeni, amelyet a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység ellenőrzés nélkül felad a TED-adatbankban történő közzétételre. Ez az eljárás szükség esetén többször is megismételhető. A hirdetmény feladása napjának az utolsó feladás napja minősül.

(4) A tipikus hibaüzenetek értelmezéséről a Hatóság honlapján tájékoztatást tesz közzé.

(5) A hirdetmény feladásának napjáról a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt a feladás napján elektronikus úton tájékoztatja.

 1. §(1) A 27-32. § szerinti hirdetmény közzétételén a TED-adatbankban történő közzétételt kell érteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetményeket a Hatóság – tájékoztató jelleggel – az Értesítőben is közzéteszi.

(3) Ha a TED-adatbankban közzétett hirdetmény és az Értesítőben – tájékoztató jelleggel – közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, a TED-adatbankban közzétett hirdetmény tartalma az irányadó.

(4) A hirdetményt közzétételre a Hatóság adja fel. A hirdetmény feladásának napját a Hatóságnak tudnia kell igazolni.

(5) A Kiadóhivatal a hirdetményt a feladást követően legkésőbb öt napon belül teszi közzé. A Kiadóhivatal visszaigazolást küld a feladott hirdetmények közzétételéről, megjelölve a közzététel időpontját. A visszaigazolás a közzétételre vonatkozó bizonyítéknak minősül.

(6) A hirdetmény (2) bekezdés szerinti tájékoztató jellegű közzétételére a hirdetménynek a TED-adatbankban történő közzétételre való feladásától számított ötödik napon, illetve az Értesítő ezt követően megjelenő első számában kerül sor.

(7) A hirdetmény magyar nyelven teljes terjedelmében kerül közzétételre a TED-adatbankban.

(8) A hirdetmények lényeges elemeinek összefoglalását az Európai Unió hivatalos nyelvein is közzéteszik azzal, hogy kizárólag a magyar nyelven készített és megküldött szöveg hiteles.

(9) A hirdetményeknek a TED-adatbankban való közzététele költségeit az Európai Unió viseli.

(10) Az ajánlatkérő a hirdetményt más módon is közzéteheti azzal, hogy erre a hirdetménynek a Kiadóhivatal részére történő feladását követően kerülhet csak sor. Az így közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek a TED-adatbankban, illetve az ajánlatkérő honlapján megjelentek, továbbá fel kell tüntetnie a Kiadóhivatal részére történő feladás, illetve a honlapon történő közzététel napját is.

(11) A Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében – a jogi szolgáltatások kivételével -, ha a szolgáltatás becsült értéke eléri az uniós értékhatárt, a 27. § (3) bekezdésében és 28. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetményt kell közzétenni akkor is, ha az eljárást ajánlatkérő a Kbt. szerinti nemzeti eljárásrendben folytatta le. A hirdetményben az ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével. Ha az ajánlatkérő egyetért a hirdetmény közzétételével, a hirdetményt a TED-adatbankban kell közzétenni, ha az ajánlatkérő nem ért egyet a hirdetmény közzétételével, a hirdetmény a TED-adatbankban nem kerül közzétételre. Ez a nyilatkozat azonban nem érinti az Értesítőben történő közzétételt.

(12) A Kbt. 4. melléklete szerinti, az uniós értékhatárt elérő értékű jogi szolgáltatások esetében a 27. § (4) bekezdésében és 28. § (6) bekezdésében rögzített hirdetményekben az ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével. Ha az ajánlatkérő egyetért a hirdetmény közzétételével, a hirdetményt a TED-adatbankban kell közzétenni, ha az ajánlatkérő nem ért egyet a hirdetmény közzétételével, a hirdetmény a TED-adatbankban nem kerül közzétételre. Ez a nyilatkozat azonban nem érinti az Értesítőben történő közzétételt.

 1. §(1) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 34. § szerinti hirdetmények vonatkozásában a 9-12. § szerinti eljárást követően az eredetileg feladott, a javított, vagy a hiánypótlásra válaszként benyújtott hirdetményt a feladást követően legkésőbb öt napon belül teszi közzé.

(2) A 34. § szerinti hirdetmények közzétételén az Értesítőben történő közzétételt kell érteni.

(3) Az Értesítőben a hirdetmények teljes terjedelmükben, magyar nyelven kerülnek közzétételre. A hirdetmény, vagy lényeges elemeinek összegezése idegen nyelven is közzétehető azzal, hogy kizárólag az ajánlatkérő által magyar nyelven készített és megküldött szöveg hiteles.

 1. §A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hirdetmény Értesítőben történő közzétételének tényéről elektronikus úton értesíti a kérelmezőt a közzététel napján.
 2. Helyesbítés
 3. §(1) Ha a 34. §-ban meghatározott hirdetmények esetében az Értesítőben közzétett hirdetmény és a kérelmező által feladott hirdetmény tartalma között eltérés van, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmező kérelme alapján az Értesítőben helyesbítést tesz közzé.

(2) Ha a 27-32. §-ban meghatározott hirdetmények esetében a TED-adatbankban közzétett hirdetmény és a kérelmező által közzétételre megküldött hirdetmény tartalma között eltérés van, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmező kérelme alapján helyesbítést ad fel a TED-adatbankban történő közzétételre, továbbá azt a 20. § (2) bekezdése szerint az Értesítőben is közzéteszi.

(3) Ha a 27-32. §-ban meghatározott hirdetmények esetében a TED-adatbankban közzétett hirdetmény és az Értesítőben – tájékoztató jelleggel – közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmező kérelme alapján az Értesítőben helyesbítést tesz közzé.

(4) A kérelmezőnek az (1) és (3) bekezdés szerinti helyesbítést a 34. § (6) bekezdése szerinti hirdetményminta kitöltésével és benyújtásával kell kezdeményeznie.

(5) A kérelmezőnek a (2) bekezdés szerinti helyesbítést a 32. § szerinti hirdetményminta kitöltésével és benyújtásával kell kezdeményeznie.

 1. §(1) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 23. § (1) és (3) bekezdése szerinti helyesbítést a 21. § (1) bekezdése szerint közzéteszi az Értesítőben, a 23. § (2) bekezdése szerinti helyesbítést pedig a 19. § (1) bekezdése szerint feladja közzétételre a Kiadóhivatal részére, ha az
 2. a)megalapozott, és
 3. b)eljárást megindító hirdetményre vonatkozó kérelem esetében a hirdetményben megadott ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtt a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez megérkezett.

(2) Ha a helyesbítési kérelem nem megalapozott, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a helyesbítést nem teszi közzé, illetve nem adja fel közzétételre a Kiadóhivatal részére.

(3) Ha a helyesbítési kérelem csak részben megalapozott, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység erről – a megalapozatlan kérelmi elemek megjelölésével – a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja. E tájékoztatás keretében a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység arról is tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a megalapozott részek vonatkozásában a helyesbítés kizárólag abban az esetben kerülhet közzétételre, illetve a Kiadóhivatal részére feladásra, amennyiben a kizárólag a megalapozott részeket tartalmazó kérelem ismételten, hiánypótlás vagy javítás keretében megküldésre kerül.

(4) Megalapozott a helyesbítési kérelem, ha a 23. § (1)-(3) bekezdésében foglalt körülmények valamelyike fennáll.

(5) A kizárólag helyesbítést tartalmazó hirdetmény térítésmentesen kerül közzétételre.

 1. §A 32. §, illetve a 34. § (6) bekezdése szerinti, helyesbítésre irányuló hirdetményben meg kell adni:
 2. a)az érintett hirdetmény nyilvántartási számát (az Értesítő, illetve a TED-adatbank vonatkozásában);
 3. b)az érintett hirdetmény közzétételének napját (az Értesítő, illetve a TED-adatbank vonatkozásában);
 4. c)az érintett hirdetményben megadott ajánlattételi/részvételi határidőt (eljárást megindító hirdetmény esetében);
 5. d)az érintett hirdetmény azon pontját, amely eltérő tartalommal jelent meg;
 6. e)az érintett hirdetmény érintett pontjának helyes szövegét.
 7. Honlapon történő közzététel
 8. §(1) Ha a Kbt. az ajánlatkérő számára előírja meghatározott adatoknak, információknak, dokumentumoknak a Hatóság honlapján történő közzétételét, az ajánlatkérőnek csak azokat az információkat kell elektronikusan – a Hatóság elnöke által kiadott elnöki tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – megküldenie a Hatóság részére, amelyek nem állnak a Hatóság rendelkezésére.

(2) A Kbt. által előírt adatok, információk, dokumentumok Hatóság honlapján történő közzététele díjmentes.

(3) A Hatóság gondoskodik a számára a Kbt. által meghatározott adatoknak, információknak, dokumentumoknak honlapján történő közzétételéről.

(4) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a Hatóság honlapján kéri közzétenni, a 8. mellékletben foglalt mintát küldi meg kitöltve a Hatóság részére az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

 1. A TED-adatbankban megjelenő hirdetmények
 2. §(1) A Kbt. 32. § (1) bekezdése szerinti előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 842/2011/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: uniós hirdetményminta rendelet) I. melléklete tartalmazza. A Kbt. 32. § (8) bekezdése szerinti, az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén e hirdetményt szintén az uniós hirdetményminta rendelet I. melléklete szerint kell elkészíteni, azonban a Kiadóhivatal részére megküldendő, a TED-adatbankban közzétételre kerülő hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. XII. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a Kbt. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet II. melléklete tartalmazza.

(3) A Kbt. XII. és XIII. fejezete alkalmazásában, valamint Harmadik Része alkalmazásában akkor, ha a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás – a jogi szolgáltatások kivételével – becsült értéke eléri az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet III. melléklete tartalmazza.

(4) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján az uniós értékhatárt elérő, a Kbt. 4. melléklete szerinti jogi szolgáltatások vonatkozásában a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját – a 28. § (6) bekezdése szerinti kivétellel – az uniós hirdetményminta rendelet III. melléklete tartalmazza.

(5) A Kbt. XIII. fejezete alkalmazásában – építési koncesszió esetén – a Kbt. 111. § (2) bekezdése szerinti, az eljárást megindító hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet X. melléklete tartalmazza.

(6) A Kbt. XIII. fejezete alkalmazásában – az ajánlatkérőnek nem minősülő koncessziós jogosult eljárása esetén – a Kbt. 113. § (2) bekezdése szerinti, az eljárást megindító hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XI. melléklete tartalmazza.

 1. §(1) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 32. § (1) bekezdése szerinti időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt. 32. § (8) bekezdése szerinti, az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén e hirdetményt szintén az uniós hirdetményminta rendelet IV. melléklete szerint kell elkészíteni, azonban az Kiadóhivatal részére megküldendő, a TED-adatbankban közzétételre kerülő hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére is irányuló időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén az uniós hirdetményminta rendelet IV. melléklete tartalmazza.

(3) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a Kbt. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet V. melléklete tartalmazza.

(4) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló előminősítési hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VII. melléklete tartalmazza.

(5) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában, valamint Harmadik Része alkalmazásában akkor, ha közszolgáltatói szerződés esetében [Kbt. 114. § (2) bekezdés] a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás – a jogi szolgáltatások kivételével – becsült értéke eléri az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VI. melléklete tartalmazza.

(6) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján az uniós értékhatárt elérő a Kbt. 4. melléklete szerinti jogi szolgáltatások vonatkozásában, ha a szerződés a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint közszolgáltatói szerződésnek minősül, a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VI. melléklete tartalmazza.

 1. §A Kbt. 82. § (3) bekezdése szerinti dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet IX. melléklete tartalmazza.
 2. §(1) A Kbt. 30. § (1) bekezdésf) pontja szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. 30. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XIII. melléklete tartalmazza.

 1. §A Kbt. 127. § (2) bekezdésa) pontja szerinti, szerződéskötési szándékra vonatkozó hirdetmény (önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény) mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XIV. melléklete tartalmazza.
 2. §A 27-31. § szerinti hirdetmények módosítását, visszavonását, helyesbítését, illetve az ajánlattételi, vagy a részvételi határidő meghosszabbítását, továbbá a dokumentáció módosítását tartalmazó hirdetmény mintáját a 13. melléklet tartalmazza.
 3. Az Értesítőben megjelenő hirdetmények
 4. §Az Értesítőben, továbbá az ajánlatkérő honlapján (illetve amennyiben az ajánlatkérő nem rendelkezik honlappal, a Hatóság honlapján) közzéteendő hirdetmények és egyéb dokumentumok mintáit e rendelet mellékletei tartalmazzák.
 5. §(1) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdése) pontja és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. XII. fejezete, a XIV. fejezete és Harmadik része alkalmazásában, a Kbt. 30. § (3) bekezdése szerinti, a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásokban az eljárást megindító felhívás mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 121. § (1) bekezdés a) pontja (Kbt. 123. §) szerinti eljárásokban az eljárást megindító felhívás mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Kbt. 30. § (1) bekezdés h) pontja és 132. §-a szerinti, a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti hirdetmények esetében a hirdetmény módosítását, visszavonását, az ajánlattételi, vagy a részvételi határidő meghosszabbítását, továbbá a dokumentáció módosítását tartalmazó hirdetmény mintáját az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Amennyiben az érintett beszerzés becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló előminősítési hirdetmény Értesítőben történő közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet VII. mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.

(8) Amennyiben a tervpályázat becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a tervpályázati eljárásról szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a Kbt. 30. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény Értesítőben történő közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet XII. mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.

(9) Amennyiben a tervpályázat becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a tervpályázati eljárásról szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a Kbt. 30. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény Értesítőben történő közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet XIII. mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.

(10) Amennyiben az érintett beszerzés Kbt. 11. §-a szerint meghatározott értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a Kbt. 127. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szerződéskötési szándékra vonatkozó hirdetmény (önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény) Értesítőben történő közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet XIV. mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.

(11) Az (1)-(10) bekezdés szerinti hirdetmények helyesbítését tartalmazó hirdetmény mintáját a 6. melléklet tartalmazza.

 1. Bírálati összegezések
 2. §(1) A Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti, az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti, a részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját a 10. melléklet tartalmazza.

 1. Éves statisztikai összegezések
 2. §(1) Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről e rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Hatóságnak.

(2) A Hatóság az éves statisztikai összegezések, valamint a hirdetmények alapján elkészített összesített statisztikai jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év október 31. napjáig köteles megküldeni az Európai Bizottságnak.

(3) Ha az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártáig nem küldi meg az éves statisztikai összegezést, a Hatóság elnöke felhívja az ajánlatkérőt az összegezés harminc napon belüli megküldésére, és egyben figyelmezteti, hogy ha az összegezést nem küldi meg, a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását fogja kezdeményezni.

(4) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérők vonatkozásában – kivéve a Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérőket – a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérők vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves statisztikai összegezést a Kbt. 31. §-a szerint kell közzétenni.

 1. Egyéb rendelkezések
 2. §(1) Az ajánlatkérő akkor is kérheti hirdetménynek a TED-adatbankban vagy az Értesítőben történő közzétételét, ha megadott közbeszerzésére nem vonatkozik a 27-34. §-ban előírt közzétételi kötelezettség. Az ilyen közzététel nem vonja maga után eltérő eljárásrend alkalmazását.

(2) Ha az ajánlatkérő a TED-adatbankban olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek a TED-adatbankban történő közzététele nem kötelező, az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazandó hirdetményminta kitöltése és közzététele mellett, azzal azonos tartalommal az 27-32. §-ban meghatározott mintát is megfelelően ki kell töltenie és abban fel kell tüntetnie, hogy nem kötelező közzétételre kerül sor.

(3) Ha az ajánlatkérő az Értesítőben olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek az Értesítőben történő közzététele nem kötelező, a 34. §-ban meghatározott mintát kell a 17. §-ban foglaltaknak is megfelelően kitöltenie, és abban fel kell tüntetnie, hogy nem kötelező közzétételre kerül sor, valamint ha az ilyen módon meghirdetett beszerzésre nem a Kbt. szabályai alkalmazandóak.

(4) A hirdetménymintákban feltüntetett klasszikus ajánlatkérő megjelölés alatt a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-d) és g)-h) pontjában meghatározott ajánlatkérőket kell érteni, feltéve, hogy az érintett beszerzésre a Kbt. szerint nem a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó sajátos szabályok alkalmazásával kerül sor.

(5) A hirdetménymintákban feltüntetett közszolgáltató ajánlatkérő megjelölés alatt a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-f) vagy h) pontjában meghatározott ajánlatkérőket kell érteni, feltéve, hogy az érintett beszerzésre a Kbt. szerint a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó sajátos szabályok alkalmazásával kerül sor.

 1. Hatálybalépés
 2. §(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet – a (3) bekezdésben rögzített kivétellel – a hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre kell alkalmazni, azzal, hogy a rendelet hatálybalépését megelőzően feladott, vagy megküldött és hiánypótlásra történő felhívással, vagy javítással érintett azon eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre, amely ismételt feladására, vagy megküldésére 2012. január 1-jén vagy azt követően kerül sor, e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet szerinti szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdetménymintáját kell alkalmazni a hatálybalépését megelőzően megkezdett vagy lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések módosítása esetében is, amennyiben a szerződésmódosításra e rendelet hatálybalépését követően kerül sor.

(4) A 2012. január 1. napját megelőzően megkezdett közbeszerzésekre a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet alkalmazandó.

 1. Az Európai Unió jogának való megfelelés
 2. §(1) Ez a rendelet
 3. a)az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének;
 4. b)a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének;
 5. c)a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének;
 6. d)a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 44. cikk (1) bekezdésének, 63. cikk (1) bekezdésének;
 7. e)az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. cikk (1) bekezdésének, 58. cikk (2) bekezdésének, 64. cikk (2) bekezdésének, 70. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. augusztus 19-i 842/2011/EU bizottsági rendeletnek a végrehajtását szolgálja.

 1. Hatályon kívül helyező rendelkezések
 2. §Hatályát veszti a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet.

Vélemény, hozzászólás?